Stadgar

AstraZeneca Seniorerna

 

Stadgar antagna vid föreningens årsmöte den 10 februari 1997 samt reviderade vid årsmöten den 20 februari 2001 och 22 februari 2011 och 21 februari 2017 och februari 2018 och februari 2021.


§ 1

Föreningens namn är AstraZeneca Seniorerna. Föreningen har sitt säte i Södertälje.


§ 2

Föreningen har till ändamål att för medlemmarna skapa sammanhållning och trevlig sysselsättning under organiserade och trivsamma former.


§ 3

För att bli medlem i AZ Seniorerna Södertälje ska du ha pensionerats från AstraZeneca (Astra) i Södertälje, antingen som ålderspensionär eller som avtalspensionär och är bosatt i Sverige. Även den som lämnat företaget med övertalighetspaket/avgångsvederlag eller är veteran, har fyllt 58 år och slutat utan att vara pensionär enligt ovan är berättigad att bli medlem. Medlem ska ha erlagt fastställd medlemsavgift för innevarande verksamhetsår.


§ 4

Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår.


§ 5

Årsmöte skall hållas under februari månad på dag och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse utsänds till medlemmarna senast 14 dagar före mötet. Kallelse skall kompletteras med valberedningens kandidatlista.


§ 6

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:


Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Årsmötets behöriga utlysande

Styrelsens och revisorernas berättelser

Ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Val av ordförande på två år

Val av beslutat antal övriga ledamöter på ett år (5st) och två år (4st)

Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år

Val av valberedning bestående av tre ledamöter

Förslag från styrelsen

Förslag från medlemmarna

Övriga frågor

Ärenden och förslag som ej anmälts till styrelsen 14 dagar före årsmötet kan ej tagas upp till beslut men väl diskuteras.


§ 7

Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning och utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.


Styrelsen åligger att


-  verkställa av årsmötet fattade beslut

-  handha föreningens ekonomi

-  tillsätta erforderliga kommittéer

-  upprätta budget för kommande verksamhetsår

-  föra medlemsförteckning.


§ 8

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta ärendena det påkallar eller då minst tre styrelseledamöter det begär. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. (Vid lika röstetal gäller den åsikt ordföranden biträder). Firmatecknare för föreningen är ordförande och kassör var för sig.


Styrelsens protokoll justeras av ordföranden.


§ 9

Dessa stadgar träder i kraft i och med att de har antagits vid årsmöte. Förslag till ändring av stadgar skall inlämnas till styrelsen senast två månader före årsmötet och skall utlysas i kallelse. Beslut om stadgeändring skall tas med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten mellan vilka minst tre veckor har förflutit.


§ 10

Upplösning av föreningen kan på förslag av styrelsen ske vid årsmöte eller av styrelsen utlyst extra föreningsmöte.


För att upplösning skall bli giltig erfordras


- att ärendet utlysts i kallelsen till mötet

- att upplösningsbeslutet tas med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten mellan vilka minst tre veckor har förflutit.


Om föreningen upplöses skall tillgångar överföras till någon kulturell fritidsförening inom AstraZeneca AB i Södertälje.Sidan ändrad: 2021-02-26